Events Archive for: 聖誕聖詩頌唱會

Sep 25 2016

點解聖詩講座頌唱會(五)-「楊伯倫聖樂作品分享」

地點基督教香港崇真會救恩堂

地址香港西營盤高街97A

狀況歡迎索票

Dec 09 2016

2016聖誕聖跡頌唱會

地點播道會港福堂

地址香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心一樓

狀況歡迎取票

Dec 07 2017

聖誕頌唱會

地點中國基督教播道會港福堂

地址香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心一樓

狀況歡迎報名

Dec 12 2018

聖誕聖詩頌唱會〈聖誕天使〉

地點中國基督教播道會港福堂

地址香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心一樓

狀況歡迎報名

Dec 11 2019

聖誕聖詩頌唱會

地點聖公會聖保羅堂

地址中環己連拿利1號

狀況歡迎報名